دانلود رایگان مقاله انگلیسی, رویکرد تحلیلی برای تعین اندازه و مکان DG شبکه توزیع شعاعی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی, رویکرد تحلیلی برای تعیین اندازه و مکان DG  در شبکه توزیع شعاعی متعادل برای به حداقل رساندن تلفات

An analytical approach for sizing and siting of DG in balanced radial distribution networks for loss minimization

 

سال انتشار : ۲۰۱۵

نوع مقاله : IET JOURNALS & MAGAZINES

تعداد صفحات :۱۱

بیشتر